رییس اداره هواشناسی گرمی میانگین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های باران سنجی و هواشناسی شهرستان گرمی 16 میلیمتر اعلام کرد.

عیسی خانکیشی‌زاده، رییس اداره هواشناسی گرمی در گفتگو با آذرمغان میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های باران سنجی و هواشناسی شهرستان گرمی را به ترتیت گرمی ۱۶.۴ میلیمتر، انگوت ۱۸.۵ میلیمتر، موران ۱۰ میلیمتر و برزند را ۲۱ میلیمتر اعلام کرد.

انتهای پیام/