هنرمندان
بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد 01 تیر 1399

بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر تا ۳۱ شهریور ماه تمدید شد

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر خبر داد: بیمه درمان تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه به طور رایگان تا 31 شهریور تمدید شد.