معاون هماهنگ کننده کل سپاه
ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت مهم‌تر است 25 خرداد 1398

ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت مهم‌تر است

معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: در شرایط کنونی ملی کردن فضای مجازی از ملی کردن صنعت نفت دارای اهمیت بسیار بیشتری است.