فناوری فضایی
چین برنج فضایی را برداشت کرد ۲۲ تیر ۱۴۰۰

چین برنج فضایی را برداشت کرد

۴۰ گرم دانه برنجی که چین سال قبل به ماه فرستاده بود، اکنون کشت شده و محصول آن برداشت شده است.