طعم گوشت
آقای روحانی خبرداری سه دهک جامعه طعم گوشت را نچشیده اند؟ 04 تیر 1398

آقای روحانی خبرداری سه دهک جامعه طعم گوشت را نچشیده اند؟

نماینده مردم مشگین شهر گفت: آقای روحانی آیا خبر دارید که سه دهک از جامعه قریب چندین ماه است طعم گوشت را نچشیده اند.