انفجار تروریستی
انفجار در فرودگاه کابل ۰۶ شهریور ۱۴۰۰

انفجار در فرودگاه کابل

انفجار در فرودگاه کابل انتهای پیام/ منبع