یخبندان،نمک پاشی،شهرداری
وضعیت نامناسب کوچه مسجد عباسیه 06 دی 1399

وضعیت نامناسب کوچه مسجد عباسیه

مخاطبی با ارسال پیام زیر از شهرداری خواست نسبت به نمک‌پاشی کوچه ها اقدام کند.