گرمی، دروازه صنعتی ایران و اروپا
گرمی، دروازه صنعتی ایران و اروپا 01 آبان 1398

گرمی، دروازه صنعتی ایران و اروپا

این روزها اتفاق مهم و مبارک ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان تیتر خبرگزاری های مهم ایران و جمهوری آذربایجان شده است.