گردشگری مجلس
حضور اعضای فراکسیون گردشگری مجلس در گرمی 04 مهر 1398

حضور اعضای فراکسیون گردشگری مجلس در گرمی

مسایل حوزه میراث فرهنگی شهرستان گرمی با حضور اعضای فراکسیون گردشگری مجلس بررسی شد.