کمیته حمایت قضایی
آغاز استیفای ریالی حقوق بیت المال در شرکت کشت و صنعت مغان ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
عتباتی خبر داد؛

آغاز استیفای ریالی حقوق بیت المال در شرکت کشت و صنعت مغان

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از آغاز استیفای ریالی حقوق بیت المال در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خبر داد و گفت: در اولین پرونده ۷۳ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت داده شد.