کانال آب
مهلت دو ماهه دادستانی به شهرداری گرمی برای ایمن‌سازی کانال ها و سازماندهی معابر شهری 28 فروردین 1401

مهلت دو ماهه دادستانی به شهرداری گرمی برای ایمن‌سازی کانال ها و سازماندهی معابر شهری

دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان گرمی گفت: با صدور دستور قضایی به شهرداری گرمی مهلت دوماهه برای ایمن سازی کانال ها‌، سیل بند ها و معابر شهری صادر شده است.