پشتیبانی‌ها
پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها 30 اسفند 1399

پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها به همت مرکز فضای مجازی بسیج اردبیل انتشار یافت.