وانت بار
خیابان های اردبیل در تسخیر شغل های کاذب 22 شهریور 1401

خیابان های اردبیل در تسخیر شغل های کاذب

حسین بشیری کیوی؛ پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان: سال هاست که دست فروشان فضای شهری اردبیل را به شنبه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تا جمعه پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان تبدیل کرده اند. ابتدا دست فروشان فقط در پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان و خیابان منتهی به پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان بسات خود را پهن می کردند و […]