همسان سازی حقوق
واریز ۱.۲ میلیون تومان به حساب ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی 30 اسفند 1399

واریز ۱.۲ میلیون تومان به حساب ۳.۶ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی الحساب متناسب سازی حقوق به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته پرداخت شده است.