هلال ماه
هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نشد/ دوشنبه روز آخر شعبان است 15 اردیبهشت 1398

هلال ماه مبارک رمضان رؤیت نشد/ دوشنبه روز آخر شعبان است

گروههای زیادی در سراسر کشور به استهلال پرداختند و هیچگونه گزارش اطمینان بخشی از رؤیت هلال واصل نشد.