نرخ کرایه
نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ 23 اسفند 1399

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ صادر شد.