نامه سرگشاده منتخب گرمی به فرماندار شهرستان
نامه سرگشاده منتخب گرمی به فرماندار شهرستان 17 اسفند 1398

نامه سرگشاده منتخب گرمی به فرماندار شهرستان

منتخب مردم گرمی برای مجلس یازدهم در نامه ای سرگشاده به فرماندار گرمی مغان خطرات ویروس کرونا و برنامه ریزی برای مقابله با آن را گوشزد شد.