منابع آب گرمی
نصب ۳۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی گرمی 18 آبان 1399

نصب ۳۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی گرمی

رییس اداره منابع آب گرمی مغان گفت: با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی و برای مدیریت مصرف تمامی چاه‌های کشاورزی این شهرستان مجهز به کنتور هوشمند می‌شود.