معاون دیپلماسی اقتصادی
سیاست وزارت خارجه برای گمرک آزادلو 04 شهریور 1399

سیاست وزارت خارجه برای گمرک آزادلو

انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با همراهی نماینده مردم گرمی از ساختمان گمرک آزادلو بازدید کرد.