مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
تولید ۱ میلیون ۷۰۰ اصله نهال صنوبر در شهرستان پارس آباد 25 خرداد 1398
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل:

تولید ۱ میلیون ۷۰۰ اصله نهال صنوبر در شهرستان پارس آباد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: برای اولین بار در سطح کشور 1 میلیون 700 اصله نهال صنوبر به منظور افزایش سرانه فضای سبز استان در شهرستان پارس آباد تولید می شود.