محدودیت
شهرستان‌های گرمی و انگوت در وضعیت نارنجی 18 فروردین 1400

شهرستان‌های گرمی و انگوت در وضعیت نارنجی

شهرستان‌های گرمی و انگوت در وضعیت نارنجی قرار گرفت.