مجمع نمایندگاه
جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور 31 اردیبهشت 1399

جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور

جلسه مجمع نمایندگان منتخب استان اردبیل با مدیر عامل بانک ملی کشور برگزار شد.