فیروز داوودی
آن معلمِ بی استاد!/  برای “فیروز داوودی” که خیلی زود رفت! 27 دی 1398

آن معلمِ بی استاد!/ برای “فیروز داوودی” که خیلی زود رفت!

زود رفتی آقای داوودی!... خیلی زود.... ما هنوز طعم شیرین خیال ات را در مذاقمان حفظ کرده ایم بعد از ۵ سال....‌ زود رفتی.....خیلی زود..