عملیات بازار باز
تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها 31 فروردین 1400

تزریق ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بانک ها

بانک مرکزی با تزریق ۵۰.۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۰ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد.