صنعت گیاهان دارویی
سهم اشتغال و تولید ناخالص گیاهان دارویی کمتر از صنعت نیست 28 فروردین 1400

سهم اشتغال و تولید ناخالص گیاهان دارویی کمتر از صنعت نیست

دادشوند، کارآفرین نمونه در حوزه گیاهان دارویی اردبیل گفت: سهم اشتغال و تولید ناخالص در فرآوری گیاهان دارویی کمتر از بخش صنعت و گردشگری نیست.