شورای همکاری خلیج فارس
ادعاهای واهی و ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

ادعاهای واهی و ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

نایف الحجرف دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه به بیان ادعاهای واهی علیه ایران پرداخت.