شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی استان اردبیل
شاهی، دبیر جبهه ایستادگی در گرمی شد 17 آذر 1398

شاهی، دبیر جبهه ایستادگی در گرمی شد

با حکم حاج حبیب کوهی رئیس شورای سیاستگذاری جبهه ایستادگی استان اردبیل آقای رسول شاهی بعنوان دبیر جبهه ایستادگی در شهرستان گرمی منصوب شدند.