شاهکار سیاسی آیت الله عاملی در پیشبرد تصویب منطقه آزاد
شاهکار سیاسی آیت الله عاملی در پیشبرد تصویب منطقه آزاد 29 آذر 1398

شاهکار سیاسی آیت الله عاملی در پیشبرد تصویب منطقه آزاد

استان اردبیل با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور آذربایجان، همچنین دارا بودن ظرفیت های خاص طبیعی، کشاورزی و.‌.. بستر ویژه ای برای ایجاد منطقه آزاد را دارا می باشد.