رئیس هیات اسکواش استان اردبیل
گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان 20 آذر 1398

گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان

رئیس هیات اسکواش استان اردبیل گفت: شهرستان گرمی تنها مکانی است که به دیواره اسکواش تجهیز شده است.