دام
طرح اصلاح نژاد هشت هزار راس دام سبک در انگوت ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
به همت نهاد پیشرفت شهرستان صورت گرفت؛

طرح اصلاح نژاد هشت هزار راس دام سبک در انگوت

هشت هزار راس دام سبک از طرف نهاد پیشرفت شهرستان گرمی و انگوت در طرح اصلاح نژاد قرار گرفت.