حمل و نقل همگانی شهر گرمی
نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ 23 اسفند 1399

نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰

سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی نرخ جدید کرایه تاکسی های شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ صادر شد.