جمال ساجدی
گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان 20 آذر 1398

گرمی تنها شهرستان مجهز به کورت اسکواش در استان

رئیس هیات اسکواش استان اردبیل گفت: شهرستان گرمی تنها مکانی است که به دیواره اسکواش تجهیز شده است.