جغد شاخدار
رهاسازی یک بهله جغد شاخدار در گرمی 17 فروردین 1400

رهاسازی یک بهله جغد شاخدار در گرمی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی نیز از تیمار و رهاسازی یک بهله جغد شاخدار در این شهرستان خبر داد.