جامع شهری
بازنگری طرح تفصیلی و جامع شهری باید در راستای جلب رضایت شهروندان باشد 31 مرداد 1399

بازنگری طرح تفصیلی و جامع شهری باید در راستای جلب رضایت شهروندان باشد

رئیس شورای اسلامی شهر گرمی گفت: بازنگری طرح تفصیلی و جامع شهری باید در راستای جلب رضایت شهروندان باشد.