ثبت‌نام
ثبت‌نام آزمون استخدام عمومی منصب قضاء سال ۹۸ از ۴ تیر 23 خرداد 1398

ثبت‌نام آزمون استخدام عمومی منصب قضاء سال ۹۸ از ۴ تیر

زمان ثبت‌نام و شرایط عمومی و اختصاصی آزمون عمومی استخدام تصدی منصب قضاء سال ۹۸ اعلام شد.