تراکتورسازی
یک بازیکن ۲ ملیتی در راه تراکتور 25 شهریور 1398

یک بازیکن ۲ ملیتی در راه تراکتور

تیم تراکتور در حال مذاکره با یک بازیکن 2 ملیتی است.