تاکسیرانان
تشدید کنترل اجرای پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل همگانی شهر گرمی 23 آبان 1399

تشدید کنترل اجرای پروتکل های بهداشتی در حمل و نقل همگانی شهر گرمی

جلسه مشترک سرپرست شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی شهر گرمی با نماینده تاکسیرانان و مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی برگزار شد.