بیعت
همان میرشکاک سابقم/دربیعت کسی جز رهبر رفتم، گردنم را بشکنید 29 مرداد 1397

همان میرشکاک سابقم/دربیعت کسی جز رهبر رفتم، گردنم را بشکنید

یوسفعلی میرشکاک می گوید تغییری در اندیشه خود نمی بیند. او با زبان تند و تیزش، تغییر عقایدش را به قیاس از روی نفس دوستان مربوط می کند.