بورس اروپا
هشدار اقتصاددانان در خصوص شکل گیری رکود عمیق در اروپا 06 آبان 1401

هشدار اقتصاددانان در خصوص شکل گیری رکود عمیق در اروپا

همزمان با تداوم تحریم انرژی روسیه و نتیجه معکوس آن، بسیاری از اقتصاددانان در این خصوص که اتحادیه اروپا با رکودی عمیق مواجه خواهد شد هشدار دادند.