برداشت
برداشت بیش از ۱۴ تن محصول از یک هکتار/رکورد برداشت گندم در اردبیل شکست 05 مرداد 1398

برداشت بیش از ۱۴ تن محصول از یک هکتار/رکورد برداشت گندم در اردبیل شکست

یک کشاورز اردبیلی با برداشت 14 تن و187 کیلو در هر هکتار رکورد برداشت گندم را شکست.