بدهی دولتی
ایتالیا بر بام بدهی جهانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

ایتالیا بر بام بدهی جهانی

ادامه رشد پرشتاب بدهی دولتی ایتالیا، اقتصاد این کشور را با چالش روبرو کرده است.