اکبر زارعی
گرمی و سرمایه گذاری برای توسعه 19 آبان 1399

گرمی و سرمایه گذاری برای توسعه

سرمایه گذاری در بخش صنعت یکی از عوامل سازندگی ملی و منطقه‌ای است.