اوره،کود،موران،کود شیمیایی
تحویل ۲۷ تن کود به کارگزاری کیمیا سنبل گرمی 15 بهمن 1399

تحویل ۲۷ تن کود به کارگزاری کیمیا سنبل گرمی

مقدار 27 تن کود شیمیایی اوره به کارگزاری شهرستان گرمی شرکت کیمیا سنبل واقع در موران در دی ماه سال 99 تامین و ارسال شد.