انسان آزاد است و صاحب اندیشه ، تَفکر و تَعقل ! انتخاب بهترین ها برای تحقق جامعه آرمانی حق اوست! پس هرچه کنید کِشت همان بِدروید! و تغییر سرنوشت ها با توجه به آیه شریف قرآن کریم" دست خود انسانهاست"

در جامعه در برخی ایام خاص بویژه در گرماگرم انتخابات با افرادی مواجه می شوید که با حِس بزرگ بینی خود را عقل کُل قلمداد کرده و می کوشند بر افکار دیگران مُسلط شده و آنان را زیر سلطه خود گیرند و به هر شکل ممکن مجبورشان می کنند تا مطابق میل ،سلیقه و فکر مَسموم سودجویانه آنان خارج از اختیار و معیارهای آرمانی رای دهند!

اگر با دهن بینی،خوش باوری و ساده لوحی به آسانی تحت تاثیر حرف های مَسموم این دسته افراد معلوم الحال قرار گرفتید و بازیچه و فرمانبر بی چون چرا نظر آنان شدید! به خاطر نداشتن اختیار عمل و استقلال فکری ، آزاد نیستید! و قربانی تمام عیار هستید!

گاهاً در جامعه افراد مَنفعت طلب شاید به واسطه بُرد پرحاشیه منتخبین خود صاحب ثروت و قدرت که زایده رانت است گردند،اما اینان که هیچ تخصص و تعهدی در امور ندارند تجربه نشان داده هرگز با مقبولیت و محبوبیت عمومی مواجه نشده و مُسبب اصلی هَرج و مَرج ،عقب ماندگی ،یاس و ناامیدی، ناهنجاریهای اجتماعی و بویژه تشدید بی اعتمادی مردم هستند!

برای ساخت و توسعه شهری مدرن با داشتن روحیه مطالبه گری قانونی و پرهیز جدی از رودرواسی همواره با تدبیر و شجاعت از موضع قدرت عمل کنید و هرگز اعتبار و ارزشمندی تان را نسبت به دیگران کم برآورد نکنید و در چنگال سَمی زَرپرستان قدرت طلب گرفتار نشوید! که اگر چنین شود راه را برای ویرانی دیارتان و برده شدن خود به دست خویش و سوختن نسلهای آینده صاف و هموار کرده اید و زیر لب زمزمه می کنید که :خود کرده را تدبیر نیست! و از ماست که برماست! آخر تا کی و به چه قیمت ؟!!

انسان قدرتمند صاحب اندیشه همواره مورد احترام در جامعه است ، پس با درس عبرت از تجارب تلخ ادوار با درایت ،پشتکار و استقلال فکری برای موفقیت و پیشرفت و آینده فرزندان با بصیرت و پرهیز از غوطه ورشدن در بازار داغ دنیا پرستان مخلص زَر و سیم در لحظات سرنوشت ساز ” انتخاب “با همدلی و مشارکت حداکثری آگاهانه با استقلال فکری اَصلح ترین ها را برگزینید! تا در آینده حسرت نخورید ! دیگران را متهم نکنید! در نقدها منصف باشید! و عذاب نکشید !

و سخن پایانی: انسان آزاد است و صاحب اندیشه ، تَفکر و تَعقل ! انتخاب بهترین ها برای تحقق جامعه آرمانی حق اوست! پس هرچه کنید کِشت همان بِدروید! و تغییر سرنوشت ها با توجه به آیه شریف قرآن کریم” دست خود انسانهاست”

  • نویسنده : امیر صلاحی جولندان