سرمایه گذاری در بخش صنعت یکی از عوامل سازندگی ملی و منطقه‌ای است.

به گزارش آذرمغان، اکبر زارعی، کارشناس معماری در یادداشتی نوشت:

سرمایه گذاری در بخش صنعت یکی از عوامل سازندگی ملی و منطقه ای می باشد، اما توجه به صنعت بدون توجه به شرایط زیست محیطی، معماری پایدار و الهام بخش و عمران شهری چه فایده ای دارد؟

رشد صنعت بدون توجه به تأمین اقامتگاه صنعتگران درواقع شروع ورشکستگی اجتماعی یک صنعت است، گرمی ناجییان و فرزندان منتخب خود را صدا میکند که با دعوت از شرکت های بزرگ پیمانکاری شهرکسازی به شهرستان گرمی و در اختیار گذاشتن امتیازات مورد پیشنهاد تیم شهرکسازی راه چاره ای باشد برای رشد حریم حوزه شهری شهرستان. بدون شک باتوجه به محدودیت های مالی شهرستان گرمی در بخش توسعه، راه رشد گرمی فقط از واگذاری امتیازات بزرگ به شرکت‌های بزرگ برای بزرگ کردن مقیاس شهری گرمی است. البته بدون رانت و فساد!

  • نویسنده : اکبر زارعی