معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اعلام کرد؛ برابر آزمایشات اولیه انجام شده بر روی کره های عرضه شده بصورت دستفروشی مشخص گردید که محصول مزبور سالم بوده و فاقد آلودگی می باشند.

جوابیه

پیرو درج مطلبی در خصوص عرضه کره بصورت دستفروشی، جوابیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ارسال می شود.

١- برابر آزمایشات اولیه انجام شده بر روی کره های عرضه شده بصورت دستفروشی مشخص گردید که محصول مزبور سالم بوده و فاقد آلودگی می باشند.

٢- نظر به اینکه محصول مذکور کره نباتی یا مارگارین می باشد اطلاق کره حیوانی به کره نباتی تخلف صنفی محسوب می شود.

٣- علیرغم سالم بودن محصول، بدلیل اینکه عرضه کره باید در یخچال صورت گیرد، نحوه عرضه کره بصورت دستفروشی و در فضای باز کاملاً غیر بهداشتی بوده و باعث فساد آن می شود.

۴- به دلیل موارد فوق الذکر خرید کره از عرضه کنندگان غیر مجاز توصیه نمی شود و لازم است هم استانی های محترم کلیه مواد غذایی مصرفی را از مراکز و اماکن دارای شرایط بهداشتی تهیه نمایند.

۵- در روزهای اخیر مطابق هماهنگی های انجام شده با مراجع قضایی، تعزیرات و اماکن نیروی انتظامی و بازرسان سازمان صمت با عرضه کنندگان کره بصورت دستفروشی برخورد شده و هم استانی های محترم در صورت مشاهده عرضه کره بصورت دستفروشی می توانند موارد را از طریق سامانه ثبت شکایات مردمی ١٩٠ پیگیری کنند.