سردار بابازاده گفت: تحقق مطلوب رزمایش کمک مومنانه نیازمند انتخاب جامعه هدف است.

سردار بابازاده: تحقق مطلوب رزمایش کمک مومنانه نیازمند انتخاب جامعه هدف است.

#کمک_مومنانه

مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی اردبیل