پوستر تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها به همت مرکز فضای مجازی بسیج اردبیل انتشار یافت.

 

 

#شعارسال
#تولید_پشتیبانیها_مانع_زداییها
#متنا #اردبیل

گرمی مغان آذرمغان

مرکز متناسازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل