در روزهای گرم دامداران اقدام به چیدن پشم گوسفندان خود می نمایند.

به گزارش آذرمغان، در روزهای گرم دامداران اقدام به چیدن پشم گوسفندان خود می نمایند.

این کار برای جلوگیری از آلودگی پشم گوسفندان و نیز سبک کردن بارِ آنها و همچنین برای خنک نگهداشتن گوسفندان در روزهای گرم سال انجام می شود.