مردم روستاها برای تهیه آب نان پیاده راهی شهر شدن شهری که خودش هم مثله شهر مردگان زیر خلوار ها برف خوابید.

به گزارش آذرمغان، مردم روستاها برای تهیه آب نان پیاده راهی شهر شدن شهری که خودش هم مثله شهر مردگان زیر خلوار ها برف خوابید.

 

گزارش: مریم صدیقی